Gebruikersvoorwaarden en fair use policy

1. Begrippen

Wifi Hotspot-locatie: de met het Wireless-LAN netwerk van KPN uitgeruste bus/trein van Keolis waar de Gebruiker gebruik kan maken van de Hotspot. Klantenservice van Keolis waar de Gebruiker terecht kan met vragen over het openbaar vervoer van Keolis is te bereiken onder 088-0331360 (lokaal tarief).

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de Wifi Hotspots in de bussen/trein van Keolis.


3. Gebruik van Wifi HotSpot

3.1. Het gebruik van de Wifi hotspots in de bussen/trein van Keolis is kosteloos.
3.2. Om van de Wifi HotSpot gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker over voor WLAN geschikte apparatuur met een recent besturingssysteem te beschikken.
3.3. Keolis wijst de Gebruiker erop dat VPN (Virtual Private Network) software van de Gebruiker die NAT (Network Address Translation) niet ondersteunt, niet werkt via de Wifi Hotspot.
3.4. Keolis draagt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties ten aanzien van de toegankelijkheid van de Wifi Hotspot-locaties voor de Gebruiker.
3.5. Afgegeven gebruiksspecificaties betreffende Wifi Hotspot, waaronder de snelheid waarmee de Gebruiker van het internet gebruik kan maken, zijn indicatief. De snelheid is mede afhankelijk van het aantal gebruikers van de Wifi Hotspot-locatie en de afstand waarop de Gebruiker zich van het toegangspunt van de Wifi Hotspot bevindt en het gebruikersgedrag van alle Gebruikers tezamen.
3.6. Peer-to-peer verkeer en streaming zijn wellicht niet mogelijk via Wifi Hotspot. De download- en uploadsnelheid van file transfer (FTP) wordt beperkt tot 7,2 Mb/s. Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogenaamd fair use policy. Het down- dan wel  uploaden van grote bestanden zoals films en -image bestanden is niet toegestaan.
3.7. Keolis behoudt zich het recht voor om op basis van het gebruik en eventueel misbruik de bandbreedte te beperken, filters toe te passen, zogenaamde  peer-to-peer verbindingen te blokkeren en gebruikersaccounts (tijdelijk) van het netwerk af te sluiten. Indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze (tijdelijk) worden geblokkeerd. Dergelijke maatregelen dienen het belang van alle aangesloten gebruikers.
3.8. De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van Wifi Hotspot geen onnodige hinder aan andere gebruikers van de Wifi Hotspot en het internet oplevert. Tevens zal de Gebruiker er voor zorg dragen dat zijn/haar gebruik van de Wifi Hotspot geen schade toebrengt aan de
infrastructuur van KPN of apparatuur van Keolis.
3.9. De Gebruiker zal zich in elk geval, doch niet uitsluitend, onthouden van:

  • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail berichten met dezelfde inhoud en het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internet-nieuwsgroepen ('spam');
  • het verzenden of doen verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één bepaald e- mailadres of bestemmingen ('sites') met een IP-adres ('mail bombing');
  • het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen en kinderpornografie;
  • stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen of randapparatuur ('hacking');
  • het verspreiden van virussen en illegale software of andere zaken welke niet volgens het Nederlands recht zijn toegestaan;
  • het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendoms- rechten van derden.

3.10. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die hij/zij verspreidt, opent of bekijkt als hij/zij gebruik maakt van de Wifi Hotspot. Keolis kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld. Keolis behoudt zicht het recht voor om op rechterlijk bevel zonder voorbehoud alle gevraagde informatie te verschaffen.

4. Beveiliging

4.1.Het dataverkeer tussen de door de Gebruiker gebruikte apparatuur en het toegangspunt op de Wifi Hotspot-locatie geschiedt onversleuteld. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat onbevoegden kennis kunnen nemen van dit dataverkeer. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging tegen onbevoegde kennisname. Keolis aanvaardt geen aanspra- kelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer van de Gebruiker.
4.2. Het gebruik van het internet geschiedt eveneens voor eigen risico van de Gebruiker.
4.3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden.

5. Garantie en aansprakelijkheid

5.1. Keolis maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. Keolis is hiermee niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de netwerkverbinding. Keolis garandeert niet dat de Wifi Hotspot continu en ongestoord beschikbaar is. Keolis garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden, omdat wij afhankelijk zijn van het mobiele netwerk van KPN.
5.2. Keolis en haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of
incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot bezettonen, fouten, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Wifi Hotspot.
5.3. Keolis is niet aansprakelijkheid voor het ontstaan van fysieke schade aan de apparatuur waarmee de Gebruiker van de Wifi Hotspot gebruik maakt. Aansprakelijkheid van Keolis voor enige andere schade, waaronder onder meer begrepen schade aan de programmatuur van de Gebruiker, verlies van bestanden en andere gegevens alsmede handelsschade is uitgesloten.
5.4. Keolis is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aanspra- kelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels Wifi Hotspot toegang toe verschaft.
5.5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Keolis lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden en zal Keolis vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Keolis als gevolg hiervan.

6. Buitengebruikstelling​

6.1. Indien de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, is Keolis gerechtigd de Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten van de Wifi Hotspot.
6.2. Indien technische of bedrijfseconomische redenen dan wel veranderende wet- en regelgeving daartoe noodzaken, is Keolis gerechtigd de Wifi Hotspot per direct te beëindigen.

7. Privacy

7.1. Persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet opgeslagen door Keolis.

8. Overig
8.1. Keolis is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Wifi Hotspot en de beschikbare Wifi Hotspot-locaties.
8.2. Keolis is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van de Wifi Hotspot over te dragen aan een derde.
8.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Wifi Hotspot geheel of gedeeltelijk over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
8.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Keolis worden gewijzigd.
8.5. Op deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen de Gebruiker en Keolis voor het gebruik van Wifi Hotspot, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.