Privacybeleid Keolis Nederland

Wij bieden onze reizigers logisch openbaar vervoer. Onze reizigers bereiken op een ontspannen en veilige wijze hun bestemming. Of het nu gaat om werken, school, recreëren of ontmoeten. Maar om in de ogen van onze reizigers gewoon goed te zijn, doen wij ongewoon goed ons best om onze service, onze voorzieningen en onze producten steeds beter te maken. Gewoon goede service en goede voorzieningen. Daar rekent de reiziger op!

Keolis Nederland vindt dat de controle over uw persoonsgegevens zoveel mogelijk bij u moet liggen, het zijn uw gegevens. Maar om u te kunnen faciliteren in het uitvoeren van onze bovengenoemde visie hebben wij in sommige gevallen hiervoor relevante persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Door de komst van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er nieuwe regels van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring geven wij uitleg over uw rechten en onze plichten wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt. Keolis Nederland informeert u in deze privacyverklaring over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Dit is de Privacyverklaring van Keolis Nederland (versie 7 oktober 2020). Keolis Nederland is verantwoordelijk in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Keolis Nederland uw persoonsgegevens?

 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen.
 • Om te kunnen reageren op uw vraag, suggestie, klacht.
 • Om gevonden voorwerpen te kunnen retourneren. 
 • Wanneer u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. 
 • Wanneer u akkoord bent gegaan / heeft gegeven met de gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten, diensten, acties, enquêtes of een prijsvraag. 
 • Wanneer u akkoord bent gegaan / heeft gegeven voor het versturen van gepersonaliseerde en gerichte marketinguitingen via de Syntus/Keolis of allGo App.
 • Wanneer u akkoord bent gegaan / heeft gegeven voor het versturen van reisinformatie zoals omleidingen en storingen via de Syntus/Keolis of allGo App.

Welke gegevens registreert Keolis Nederland?

Om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren verzamelt Keolis Nederland van u de volgende persoonsgegevens:
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Respondentnummer
 • Klantnummer, kaartnummer, formuliernummer
 • Soort abonnement/product, ingangsdatum, wervingskanaal, duplicaathistorie, OV-chipkaart chipnummer
 • Klachtgegevens, restitutie, verloren/gevonden voorwerpen
 • Transactiegegevens Syntus reizen, waaronder check-in en check-out gegevens
 • Gegevens m.b.t. lopende/verrichte transacties en additionele gegevens als navigatiegegevens, opgevraagde publicaties/brochures
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Financiële gegevens, bank/giro rekeningnummer, betaalwijze, verrichte betalingen
 • Contactgegevens werkgever (indien u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Syntus/Keolis of allGo App
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de AVG en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en verzamelen niet meer gegevens van nodig.

Wanneer gebruikt Keolis Nederland uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om een relatie met u tot stand te brengen en te onderhouden. Dat kan op allerlei manieren:
 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen.
 • Om bij gevonden en verloren voorwerpen zorg te kunnen dragen voor een goede afhandeling en terugbezorging.
 • Om uw vragen, suggesties, klachten en restitutieverzoeken zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en/of af te handelen.
 • Als u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.
 • Om u over belangrijke ontwikkelingen binnen onze producten/diensten te kunnen informeren.
 • Om u over nieuwe producten en diensten van Keolis Nederland te kunnen informeren.
 • Om commerciële aanbiedingen te kunnen doen.
 • Voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van algemene strategie.
 • Voor de gebruikelijke financiële activiteiten bij de verkoop van producten/diensten (factureren, innen, crediteren, vordering via derden, intern beheer).
 • Bij gegevensverwerking voor directe marketingdoeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen activiteiten van Keolis Nederland (eventueel met samenwerkende partners voor gezamenlijke aanbiedingen) met (ex-)reizigers en respondenten. Hieronder wordt mede verstaan het vaststellen van transacties en interesses rechtstreeks verkregen van (ex-)reizigers en respondenten.
 • Voor het onderhouden van contacten met debiteuren en het verwerken van gegevens van (ex-)reizigers om te kunnen communiceren in het kader van de werking van en het doen van uitkeringen bij een loyaliteitsprogramma.
 • Bij de behandeling van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; uitvoering of toepassing van andere wetten.
 • Bij het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van opdrachtverwerking en verkoopondersteuning.
 • Bij verantwoorde uitoefening van bedrijfsdoelstellingen van Keolis Nederland.
 • Bij het gebruik van KeoBike.
 
Syntus/Keolis app en allGo app:
 • Het toekennen en inwisselen van Syntus punten (t.b.v. het spitsmijdprogramma) (Syntus/Keolis app).
 • Het geven van gepersonaliseerde reisadviezen.
 • Het informeren over relevante reisinformatie zoals omleidingen of storingen.
 • Het doen van persoonlijke aanbiedingen.
 • Het uitvoeren van analyses voor Keolis Nederland.
 • Wanneer u akkoord bent gegaan / heeft gegeven met de gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten, diensten, acties, enquêtes of een prijsvraag.

Reizen met je bankpas of creditcard

Sinds 2021 is aan je betaalpas (bankpas of creditcard) een openbaar vervoerreisfunctie in Nederland verbonden. Daardoor kun je in- en uitchecken met je betaalpas en heb je geen apart of ander vervoerbewijs nodig om te reizen. Je betaalt voor je reizen via de bankrekening die hoort bij je bankpas of via de bestedingsruimte van je creditcard.
 
Sinds begin 2023 kan je in alle bussen en treinen van Keolis je rit betalen met je betaalpas. Keolis werkt samen met Translink om de werking van het reizen met een betaalpas mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens worden verwerkt. Er worden geen gegevens gedeeld over je reizen met je bank- of creditcardmaatschappij. Je bank- of creditcardmaatschappij deelt geen informatie over bijvoorbeeld het bedrag op je rekening of andere betalingen met Keolis of Translink.

Wil je meer weten over het gebruik van je gegevens in het geval van reizen en betalen met een betaalpas? Lees dan hier ons privacy statement. 
 

Grondslag verwerking

Bij Keolis Nederland willen wij dat onze reizigers op een ontspannen en veilige wijze hun bestemming bereiken. Om onze dienstverlening, in de breedste zin van het woord, mogelijk te maken verwerken wij uw persoonsgegevens. Keolis Nederland mag alleen uw persoonsgegevens verwerken als daarvoor een grondslag bestaat.

Alle (persoonlijke) gegevens die door Keolis Nederland worden verzameld via websitegebruik (Cookies), aanvraagformulieren, e-mails, brieven, telefoongesprekken, via de Syntus/Keolis app, via Social Media en op andere manieren vrijwillig verkregen persoonsgegevens, zijn verkregen omdat u daarbij of ondubbelzinnig uw toestemming heeft gegeven, of omdat er een wettelijke verplichting is, of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Keolis Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Beveiliging persoonsgegevens

Keolis Nederland heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Specifieke verwerkingssituaties (Klantencontact, Cameratoezicht, Wifi in onze voertuigen)

Klantencontact
Het kan op meerdere manieren voorkomen dat u met ons contact heeft. Dat kan via de website, telefonisch, via Facebook, Twitter enz.

Om u van dienst te kunnen zijn en uw vragen, klachten en suggesties te kunnen beantwoorden is het soms noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zien er op toe dat we u enkel om die gegevens vragen die voor de behandeling van uw specifieke vraag of klacht noodzakelijk zijn.

Wij bewaren alle klantcontacten gedurende maximaal 18 maanden om eventuele vervolgvragen zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarbij geldt uw telefoonnummer, e-mailadres, twitter accountnaam of Facebook accountnaam (afhankelijk van het kanaal waarbinnen u contact opneemt) als identifier. Zodra u geen actieve klantcontacten meer heeft wordt het aan u gekoppelde account verwijderd.

Cameratoezicht
De vervoersmodaliteiten alsmede de terreinen en gebouwen van Keolis Nederland zijn voorzien van camerabewaking en indien aangegeven ook met geluidsopnames. De inzet van camerabewaking is  gericht op het vergroten van de (sociale) veiligheid van onze medewerkers en reizigers. Tevens dient dit instrument ter bescherming van eigendommen.

De beelden (en geluidsopnames) worden slechts een beperkte periode bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden (en geluidsopnames) binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit, voor opsporing en/ of de aanpak van andere overtredingen.
 
De voertuigen in de concessie Almere zijn uitgerust met camera’s die, wanneer er zich een onveilige situatie voordoet,  de verkeersleiding, op verzoek van de chauffeur, op afstand kan laten meekijken. Zo kan er gericht assistentie worden ingeschakeld indien nodig, zoals Politie, medewerkers Service en Veiligheid of andere hulpdiensten. Sommige treinstellen zijn voorzien van camera’s aan de voor- en achterzijde van de trein. Deze camera’s helpen Keolis om incidenten op het spoor sneller te kunnen afhandelen en kunnen daarnaast gebruikt worden om toekomstige incidenten te helpen voorkomen.

Bodycam
De medewerkers van Service en Veiligheid zijn uitgerust met een bodycam. Deze bodycam dragen zij ter bescherming van de eigen veiligheid en die van de reizigers. De medewerker activeert de bodycam op het moment dat er een mogelijk onveilige situatie ontstaat. De opnames (beeld en geluid) kunnen dienen als bewijsmateriaal ter ondersteuning van aangifte/ opsporing/ vervolging mbt misdrijven en strafbare feiten.  

Bewaartermijn
Binnen Keolis Nederland heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot de camerasystemen. Alleen aangewezen medewerkers hebben toegang tot het beeldmateriaal. De opnames van de bodycam worden max 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. De opnames in de vervoersmodaliteiten worden max 72 uur en de camerabeelden van de gebouwen max 7 dagen bewaard. Na de bewaartermijnen worden de gegevens gewist. Indien er sprake is van een incident, dan worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. 

Wifi in onze voertuigen
In onze voertuigen bieden wij WIFI aan. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken dan gebruiken wij persoonsgegevens. In dit geval is dat uw MAC–adres. Alleen hierdoor is het gebruik van de WIFI mogelijk. Vervolgens voegen wij aan uw mobile device een dynamisch IP adres toe.

Om deze service te kunnen verlenen wordt er gebruik gemaakt van externe IT dienstverleners. Deze externe partijen verwerken voor ons de gegevens, maar alleen die gegevens die hier genoemd staan en niet meer en ook niet voor andere doeleinden. Hierover hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt en vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

Rechten betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u rechten met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens. Keolis biedt u de mogelijkheid om deze rechten uit te oefenen en worden hieronder nader toegelicht:

Gegevens inzien (recht op inzage)

Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u altijd bij ons een overzicht opvragen. Op dit overzicht ziet u welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor we deze gebruiken en de bewaartermijn.

Wilt u inzage in uw reisgegevens van uw OV-chipkaart, dan kan dat via www.ov-chipkaart.nl

Gegevens wijzigen of aanvullen (rectificatie)

Mocht blijken dat de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet correct zijn dan kunt u een verzoek tot rectificatie indienen waarbij u aan ons kenbaar maakt welke gegevens niet juist zijn.

Uw persoonsgegevens verwijderen (recht op vergetelheid)

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. U kunt het recht op vergetelheid aan ons kenbaar maken via ons digitale formulier Privacy & Informatiebeveiliging

Het aantekenen van verzet tegen verwerking van uw gegevens

Het kan zijn dat u door, bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, liever niet wilt dat wij uw gegevens (verder) verwerken. Dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Na beoordeling laten wij u weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk zou willen onderbreken (stil zetten) dan kunt u dit aangeven via ons digitale formulier Privacy & Informatiebeveiliging. Daarbij vragen wij u te onderbouwen waarom u de verwerking tijdelijk wilt staken. 

Het overdragen van uw gegevens (dataportabiliteit)

Wanneer u uw gegevens zou willen overdragen, ook wel dataportabiliteit genoemd, kunt u van ons een kopie ontvangen met de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunnen wij ook voor u overdragen aan derden.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Bovengenoemde rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen. Dit kan door het invullen van ons digitale formulier Privacy & Informatiebeveiliging. Om er zeker van te zijn dat Keolis Nederland de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, verzoeken wij u om een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Let u daarbij op dat u uw BSN-nummer en pasfoto afschermt. Uw ID-bewijs wordt niet opgeslagen of geprint maar dient alleen ter verificatie en zal direct worden vernietigd/verwijderd.

Wij zullen binnen 20 werkdagen op uw verzoek reageren.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Om uitvoering te geven aan onze dienstenverlening en overige activiteiten maken we gebruik van derden. U kunt denken aan ICT bedrijven, externe Klantenservice, het gebruik van de OV chipkaart, marketingdiensten (app’s), klanttevredenheidsonderzoeken, samenwerking met verzekeringsmaatschappijen bij schade, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, incassobureau, analysediensten m.b.t. het gebruik van onze websites (Google Analytics). 

Wanneer externe organisaties persoonsgegevens verwerken in opdracht van Keolis Nederland, dan hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de verwerking, de doeleinden, beveiliging enz. Deze afspraken liggen vast in een (verwerkers)overeenkomst. 

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld vanuit Politie, Justitie (opsporingsinstanties) gegevens gevorderd worden. Wij zijn wettelijk verplicht aan deze verzoeken mee te werken.

Wanneer u een verzoek heeft ingediend met betrekking tot één van de voornoemde rechten, welke inhoudelijke gevolgen heeft voor uw persoonsgegevens, zullen wij deze derde partijen op de hoogte stellen van desbetreffende wijzigingen.

Cameratoezicht

De vervoersmodaliteiten alsmede de terreinen en gebouwen van Keolis Nederland zijn voorzien van camerabewaking en indien aangegeven ook met geluidsopnames. De inzet van camerabewaking is  gericht op het vergroten van de (sociale) veiligheid van onze medewerkers en reizigers. Tevens dient dit instrument ter bescherming van eigendommen.

De beelden (en geluidsopnames) worden slechts een beperkte periode bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden (en geluidsopnames) binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit, voor opsporing en/ of de aanpak van andere overtredingen.
 
De voertuigen in de concessie Almere zijn uitgerust met camera’s die, wanneer er zich een onveilige situatie voordoet,  de verkeersleiding, op verzoek van de chauffeur, op afstand kan laten meekijken. Zo kan er gericht assistentie worden ingeschakeld indien nodig, zoals Politie, medewerkers Service en Veiligheid of andere hulpdiensten. Sommige treinstellen zijn voorzien van camera’s aan de voor- en achterzijde van de trein. Deze camera’s helpen Keolis om incidenten op het spoor sneller te kunnen afhandelen en kunnen daarnaast gebruikt worden om toekomstige incidenten te helpen voorkomen.

Bodycam
De medewerkers van Service en Veiligheid zijn uitgerust met een bodycam. Deze bodycam dragen zij ter bescherming van de eigen veiligheid en die van de reizigers. De medewerker activeert de bodycam op het moment dat er een mogelijk onveilige situatie ontstaat. De opnames (beeld en geluid) kunnen dienen als bewijsmateriaal ter ondersteuning van aangifte/ opsporing/ vervolging mbt misdrijven en strafbare feiten.  

Bewaartermijn
Binnen Keolis Nederland heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot de camerasystemen. Alleen aangewezen medewerkers hebben toegang tot het beeldmateriaal. De opnames van de bodycam worden max 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. De opnames in de vervoersmodaliteiten worden max 72 uur en de camerabeelden van de gebouwen max 7 dagen bewaard. Na de bewaartermijnen worden de gegevens gewist. Indien er sprake is van een incident, dan worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. 

Grondslag: verwerking gerechtvaardigd belang

Wijzigingen

Het kan zijn dat ontwikkelingen binnen Keolis Nederland of veranderende wetgeving aanleiding zijn om het Privacybeleid aan te passen. Op onze website treft u altijd de laatste versie aan van het geldende Privacybeleid. Bij grote wijzigingen zullen wij u daarover informeren via onze website, nieuwsbrief en onze “app’s“.

Verantwoordelijkheid - Contact

Dit Privacybeleid is van Keolis Nederland. Keolis is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die verwerkt worden van reizigers, klanten , websitegebruikers en overige betrokkenen.

Adresgegevens Keolis Nederland
Visbystraat 5
7418 BE Deventer
KvK-nummer: 09102634
 
M.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen wanneer u: 
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het Privacybeleid van Keolis.
 • De in deze verklaring genoemde rechten wilt uitoefenen.
U kunt hierover contact met ons opnemen via ons digitale formulier Privacy & Informatiebeveiliging.

Wanneer u van mening bent dat Keolis Nederland niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Functionaris Gegevensbescherming

Keolis Nederland heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die binnen Keolis Nederland toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Deze functie wordt vervuld door M. van der Zande.

Wet en Regelgeving

Keolis Nederland conformeert zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Wij proberen de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte te laten plaatsvinden. Dit lukt niet altijd. Zo wordt er gebruik gemaakt van Facebook, Google en Whats app. Wanneer er toch gegevens worden gedeeld met organisaties buiten de EU, dan bevindt deze organisatie zich in een land dat voldoende veilig is. De Europese Commissie heeft hiervoor een lijst opgesteld.

 

Informatiehuishouding

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Translink en de openbaar vervoersbedrijven willen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk is. Daarom hebben de openbaar vervoersbedrijven en Translink er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dat inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de verbetering van de dienstverlening aan reizigers.

Dit inzicht verkrijgen wij door middel van statistisch onderzoek. Translink en de openbaar vervoersbedrijven (tezamen “wij” of “we” of “ons”) hebben samen besloten welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt om het inzicht te verkrijgen en op welke wijze de persoonsgegevens mogen worden gebruikt. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de openbaar vervoersbedrijven en Translink.

De openbaar vervoersbedrijven en Translink zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Informatiehuishouding.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij maken voor het uitvoeren van het statistisch onderzoek naar de reispatronen van reizigers alléén gebruik van zogenaamde transactiegegevens. Als we klantgegevens van je verwerken, zoals je naam of geboortedatum, dan gebruiken we die gegevens dus niet voor statistisch onderzoek. Hierna kun je lezen welke persoonsgegevens we voor statistisch onderzoek verwerken, wanneer je reist met een OV-chipkaart, betaalkaart of ander vervoersbewijs.

Wij mogen transactiegegevens volgens de privacywetgeving gebruiken voor statistisch onderzoek omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van derde partijen, zoals overheden. Het gerechtvaardigd belang is om het openbaar vervoer te optimaliseren en de dienstverlening aan reizigers te verbeteren.

OV-chipkaart
Transactiegegevens ontstaan als je met je OV-chipkaart in- en uitcheckt bij een vervoersbedrijf. Deze gegevens worden gebruikt om je reistransacties af te handelen. De transactiegegevens worden uitgelezen met behulp van de chip-ID in je kaart. Je vindt de transactiegegevens in je transactieoverzicht van je OV-chipkaart (Mijn OV-chip).

Wij slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database bij Translink. Voordat we de gegevens daarin opslaan, zorgen we dat de gegevens gepseudonimiseerd zijn. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd, maakt Translink in opdracht van openbaar vervoerders onderzoeksbestanden. Het gaat dan om een set van statistische gegevens. Met die geaggregeerde, statistische onderzoeksbestanden kan Translink of kunnen andere daarin gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Deze onderzoeksbestanden en informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Betaalkaart
Transactiegegevens ontstaan als je met betaalkaart in- en uitcheckt bij een vervoersbedrijf. Deze gegevens worden gebruikt om je reistransacties af te handelen. Je vindt de transactiegegevens met je betaalpas in de OVpay app. Maak je geen gebruik van de OVpay app, dan kun je transactiegegevens met je betaalkaart inzien op de OVpay website. Je kunt daar het zogenaamde service reference ID invoeren dat voor OV-reizen wordt vermeld op je bankafschrift.

Wij slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database bij Translink. De transactiegegevens met een betaalpas zijn niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. Onder beheer van Translink laten wij onderzoeksbestanden maken. Het gaat dan om een set van statistische gegevens. Met die geaggregeerde, statistische onderzoeksbestanden kan Translink of kunnen andere daarin gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Deze onderzoeksbestanden en informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Centraal aanspreekpunt
Wij hebben een centraal aanspreekpunt ingericht waar je terecht kunt met al je vragen over verwerking van je gegevens voor de samenstelling van onderzoeksbestanden en informatieproducten. Je kunt contact opnemen via [email protected], waar je ook een verzoek kunt indienen om je AVG rechten uit te oefenen.

Indien je niet wilt dat wij je transactiegegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar reispatronen, kun je dit aangeven door een mail te sturen naar [email protected].

 Met wie delen wij gegevens?
De openbaar vervoersbedrijven en Translink maken gebruik van diensten van verwerkers. Met verwerkers maken wij altijd schriftelijke afspraken door middel van het sluiten van een zogeheten verwerkersovereenkomst, waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de beveiliging en het gebruik van je persoonsgegevens. Door pseudonimisering is het moeilijker om de gegevens met personen in verband te brengen.

Op basis van de onderzoeksbestanden kunnen Translink of andere gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld trends zien in reizigersstromen, die kunnen worden gebruikt om te bepalen waar nieuwe openbaar vervoerstrajecten moeten komen. Dit soort informatieproducten kunnen wij doorgeven aan overheidsinstanties en aan derde partijen die een taak hebben op het gebied van (openbaar) vervoer en verbetering van dienstverlening aan reizigers. De informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Wij geven je persoonsgegevens voor dit doeleinde niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren de transactiegegevens en de gepseudonimiseerde transactiegegevens maximaal 18 maanden na de door jou gemaakte reis.

Click here for the English version (Privacy statement information management)