Vervolg statement aanbesteding IJssel-Vecht

3-6-2020
In navolging op het eerste bericht van 23 mei jl. en het nog lopende onderzoek dat bijna is afgerond, kan Keolis het volgende nader verklaren inzake de aanbesteding IJssel-Vecht
 

Statement aanbesteding IJssel-Vecht

Eerder hebben we kenbaar gemaakt:

Keolis staat voor logisch en goed openbaar vervoer. Het is om die reden dat we enige tijd geleden de concessie IJssel-Vecht hebben gewonnen. Bij onze visie op openbaar vervoer hoort integer handelen. Keolis denkt onregelmatigheden te hebben ontdekt bij haar inschrijving op de aanbesteding IJssel-Vecht. Keolis heeft dit zelf geconstateerd, is zelf een onderzoek gestart en heeft de opdrachtgever hier over geïnformeerd. Keolis neemt afstand van ieder niet integer gedrag en zal passende maatregelen nemen.

Inmiddels hebben we hangende het onderzoek de opdrachtgever nader kunnen informeren over enkele bevindingen. Dat proces kunnen en willen we niet verstoren met het verstrekken van nadere gedetailleerde informatie. Wel kunnen we ontkrachten dat het zou gaan om een verklaring die ziet op de tijdige levering van gewone bussen die nodig zijn voor de concessie IJssel-Vecht. We hebben daarvan in de media kennis genomen en stellen heel duidelijk dat daarvan geen sprake is en ook niet is geweest. Het betreffen twee verklaringen die zien op het onderwerp Circulariteit en één verklaring gaat over de levering van de buurtbussen.

Levering gewone bussen volgens bestaande afspraken/alternatief buurtbussen

Als er sprake is van een onregelmatigheid, past dat niet bij wat wij willen zijn, namelijk een betrouwbaar en integer vervoersbedrijf. De verklaringen hebben echter geen impact op het starten van de reguliere dienstregeling op 13 december. De emissievrije gewone bussen worden volgens de afspraken tijdig geleverd. Onze reizigers kunnen op 13 december met de nieuwe bussen reizen die volgens het RRReis concept bijdragen aan goed vervoer met een betere en schonere kwaliteit voor de samenleving. Voor de buurtbussen zal Keolis een tijdelijke oplossing bieden, als de beloofde bussen - mede vanwege vertraagde levering van onderdelen door Covid-19 - niet tijdig geleverd kunnen worden. We bereiden ons voor zodat we, indien nodig, een volwaardig alternatief kunnen bieden.

Eigen initiatief

Keolis heeft zelf de vermoedens van onregelmatigheden geconstateerd, heeft zelf een onderzoek gestart en heeft de opdrachtgever op eigen initiatief over de voorlopige bevindingen geïnformeerd. Ook heeft Keolis zelf melding gemaakt van het geconstateerde bij het Openbaar Ministerie. Keolis neemt afstand van ieder niet-integer gedrag en neemt passende maatregelen. De maatregelen dragen bij aan het herstel van het vertrouwen.

Maatregelen voor herstel van het vertrouwen

De concrete maatregelen als gevolg van de mogelijke onregelmatigheden vallen uiteen in twee categorieën. Allereerst heeft Keolis onmiddellijk corrigerende maatregelen getroffen. Zo is er een zorgvuldig onderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door een externe partij. Daarnaast worden de banden verbroken met de medewerkers die betrokken waren bij het tot stand komen van de verklaringen. Voor de vrijgevallen functies heeft Keolis naar (tijdelijke) opvolging gezocht en inmiddels gevonden waardoor de voortgang van de lopende implementatie is geborgd. Keolis richt zich ten tweede op het implementeren van structurele verbeteringen om ook op de lange termijn de integriteit van haar bedrijfsvoering en haar werknemers te verbeteren en toekomstige onregelmatigheden te voorkomen. Dit is vastgelegd in een Verbeterplan Integriteit. Doel hiervan is het verstevigen van het bestaande compliance programma op basis van de ISO 19600 normering, een internationale richtlijn voor compliance management (integriteitsmanagement/naleving van regels).

Opheldering/zorgvuldigheid

We werken actief mee met het onderzoek van de Gedeputeerde Staten en committeren ons volledig bij te dragen aan de opheldering van de feiten en omstandigheden. De onjuiste berichtgeving in de media sterkt Keolis in haar besluit om het onderzoek eerst volledig af te ronden. Die zorgvuldigheid rekent Keolis ook tot haar verantwoordelijkheid als een integere en betrouwbare vervoersonderneming.

Implementatie IJssel-Vecht op schema

Wij zijn gedurende het onderzoek volledig doorgegaan met de implementatie en alle voorbereidingen voor de start van het contract per 13 december van dit jaar. Dit alles ligt op schema.
Vervolg statement aanbesteding IJssel-Vecht